Sự Kiện Máy Chủ Mới

Trảm Thần Mobile > Sự Kiện > Sự Kiện Máy Chủ Mới

Tính theo số ngày mở máy chủ hệ thống sẽ có những phần quà dành cho người chơi đạt điều kiện.

Trảm Thần Mobile